logo

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600, obiekt 5 odbudowa dna starorzecza rzeki Wisły na długości ok 9,9 km (na odcinku od Młynek do Prażmowa)”

W roku 2020 roku toczyły się prace związane z rozbudową 2,970 km wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na terenie gminy Stężyca.

Firma Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k. w ramach inwestycji wykonała między innymi:

  • Roboty ziemne —zdjęcie ziemi urodzajnej, pozyskanie i transport gruntu, przebudowa korpusu wału do parametrów projektowych
  • Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne korpusu i podłoża wału poprzez wykonanie w osi wału przeciwpowodziowego przesłony cementowo-bentonitowej o głębokości 12,00 m i grubości min. 34 cm metodą wgłębnego mieszania gruntu
  • Zabezpieczenie skarpy odwodnej korpusu wału przed zwierzętami ryjącymi siatką stalową ocynkowaną
  • Wykonanie na koronie wału umocnienia z kostki betonowej o grubości 8 cm z wypełnieniem spoin piaskiem na powierzchni;
  • Wykonanie umocnienia korony ławy przywałowej, przejazdów, zjazdów z kostki brukowej
  • Wykonanie ciągów schodów skarpowych z krawężników betonowych na skarpie odpowietrznej i odwodnej wału,
  • Wykonanie umocnienia skarp przez humusowanie i obsiew mieszanką traw na powierzchni
  • Ręczny wysiew nawozów mineralnych na powierzchni
  • Ustawienie słupków hektometrowych wału
  • Wykonanie ogrodzenia z siatką na słupach stalowych obetonowanych

Inwestycja została oddana do użytku w grudniu 2020 roku.

InwestorPGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni Radom
Termin oddania2024