logo

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej w km 4+100-9+600, obiekt 5 odbudowa dna starorzecza rzeki Wisły na długości ok 9,9 km (na odcinku od Młynek do Prażmowa)”

We listopadzie 2023 r. Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k. zakończył zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Dolinie Stężyckiej.

W ramach przedmiotu zamówienia zostało wykonane oczyszczenie dna starorzecza z wykorzystaniem gruntu do rozbudowy obwałowania. Odbudowywane dno starorzecza będzie miało zmienną szerokość od 5 do 25 m i zmienne nachylenie skarp od 1:1 do 1:6

Projektowana kubatura wydobytego urobku wynosi ok. 85 tys. m3 gruntów piaszczystych oraz ok 24 tys. m3 namułów.

Czas realizacji inwestycji przewidziany był na 3 miesiące od daty rozpoczęcia robót.

InwestorPGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni Radom
Termin oddania2024