logo

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2541C na odcinku Balczewo – Dziennice

W listopadzie 2023 r. Transpol Lider Sp. z o.o. Sp. k. zakończył prace w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2541C Balczewo – Dziennice na odcinku od km 0+000 do km 4+112,56”.

Zakres inwestycji obejmował między innymi:

  • wykonanie rozbudowy drogi powiatowej w zakresie dostosowania szerokości jezdni i parametrów do obowiązujących warunków technicznych
  • wyposażenie jezdni w elementy zagospodarowania zapewniające zwiększenie komfortu użytkowników i zapewnienie wymaganego poziomy bezpieczeństwa (chodniki, zatoki autobusowe, ciągi pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, dojścia dla skomunikowania przyległych nieruchomości, zjazdy oraz korektę skrzyżowań)
  • wycinkę kolidujących drzew i krzewów
  • przebudowę rowów drogowych oraz ich lokalna reprofilacja celem zachowania ich funkcji
  • wykonanie rowów i muld drogowych celem zapewnienia prawidłowego odwodnienia wraz z przepustami pod zjazdami w ich ciągu
  • lokalne wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem i zrzutem wód opadowych i roztopowych do rowu poprzez przepust
  • wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych
  • przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z projektowanym zagospodarowaniem
  • budowę odcinka kanalizacji deszczowej
Długość odcinka4 km
InwestorZarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu
Termin oddania2023