Aktualności

Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe


Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe

W dniu 14 lipca 2017r. podpisaliśmy umowę na zadanie Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice-Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600

Zamawiającym jest Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Głównym wykonawcą jest firma TRANSPOL LIDER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

"Celem niniejszego projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego regionu poprzez przebudowę wału przeciwpowodziowego polegającej na dogęszczeniu górnej części korpusu wału, zmianę przekroju poprzecznego, uszczelnienie korpusu wału i podłoża pod wałem  Projektowana inwestycja stanowi fragment wału chroniącego przed powodzią lewostronną dolinę rzeki Wisły na odcinku od Sartowic Dolnych do m. Nowe. Całkowita długość wału wynosi 31,8 km. Odcinek objęty niniejszym projektem obejmuje przebudowę istniejącego wału na odcinku od km 7+075 do km 10+600.

Do chwili obecnej zmodernizowano – przebudowano wał na odcinku od km 0,000 do km 7,015 oraz km 10,600 do km 31,810. Do wykonania pozostał ostatni odcinek od km 7,075 – do km 10,600. Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia na chronionym obszarze i będzie miała wpływ na mieszkańców w zakresie poprawy warunków ijakości życia, zmianie w strukturze zamieszkania, rozwoju infrastruktury, zmian w strukturze gospodarczej – kształtowanie rolnej przestrzeni produkcyjnej."

źródło: http://kpzmiuw.pl/aktualnosc203_realizacja_projektow_w_ramach_rpo_-wkp_na_lata_-_-_wal_przeciwpowodziowy_sartowice-nowe.html


Nasi

partnerzy.

Szybki

Kontakt.

TRANSPOL LIDER
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Łojewo 70
88-101 Inowrocław

tel. 52 35 33 870
tel. 52 35 20 478
fax 52 35 33 870 wew. 32
e-mail: biuro@transpol-kruszywa.pl